Category Archives: Hasta güvenliği

Yaşlanan Doktorlar: Bir hasta güvenliği sorunu mu?

Tüm dünya nüfusunun yaşlandığı bir gerçek. Özellikle gelişmiş toplumlarda ortalama yaşam süresinin uzaması, doğum hızının azalması sonucunda yaşlı nüfusta hızlı bir artış olduğu açık. Bunun bir sonucu da yaşlanan iş gücü olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmekte olan toplumlarda hızla yükselen işsizlik oranları, özellikle de gençlerde, ciddi sorunlar yaratıyor. Bunun bir nedeninin de yaşlanan işgücü olduğu ileri sürülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) doktorların %23’ü 60 yaş ve üstü, İngiltere’de sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısının 50 yaş ve üstü olduğu görülmektedir. Türkiye’de TUIK’in 31 Aralık 2010’da yayınladığı rapora göre doktora derecesi olanların yaklaşık %20’si 55 yaş ve üzerindedir. Bunların büyük bölümünün hekimler olduğu kabul edilmiştir. Bütün bunlar ve benzeri raporlar tüm dünyada yaşlanan bir doktor ve sağlık çalışanı sorunun ile olabileceğine işaret etmektedir.

Continue reading

Tanı Hataları: Yeni Bir Rapor

Tanı koyma anı, bir doktorun bilgi ve becerilerini ortaya koyacağı, güvenli ve etkin bir sağlık hizmetini belirleyen en önemli andır. Klinik muhakeme ve tanısal karar verme süreci, hastanın tüm tedavi planını değiştirebilir, tıbbi bakımın sonucunu olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir.

Tanı hatası, sonradan yapılan bir takım tetkik veya yeni ortaya çıkan bulgularla saptanan kaçırılmış, yanlış ya da gecikmiş bir tanı olarak tanımlanabilir. Tanısal süreç hatalarını, yanlış ya da gecikmiş tanılar, bunların bir kısmını da istenmeyen, hatta sentinel olaylar takip eder. Öte yandan, her yanlış tanı hastaya zarar ile sonuçlanmayabileceği gibi, hastaya zarar veren durum olmayan bir hastalığın tanısının konması sonucu yapılan tetkik, girişim ve tedaviler de olabilir. Kaçırılmış ya da gecikmiş tanılar hastanın sağlık serüveninde ciddi sonuçları olabilecek, morbidite ve hatta mortalite ile sonuçlanabilecek dönüm noktaları oluşturur. “Yüksek kaliteli tanı” doğru, zamanında, etkili, hasta merkezli, etik ve verimli olmalıdır.

Continue reading

Hasta Güvenliği: Kurumsal Yaklaşımlar

Zor bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nı böyle bir ortamda geçiriyoruz. Umarım daha iyi günlerde kutlama fırsatı buluruz gelecekte.

Bu hafta aynı zamanda “Hasta Güvenliği Farkındalık Haftası”.  Kısa süre önce “National Patient Safety Foundation” yeni bir rapor yayınladı; “Free from Harm”! Bugüne kadar yapılanlar ve yapılması gerekenler tartışılıyor bu raporda. Öne çıkan önemli konular arasında “kurumsal yaklaşımlar” ve “lider sorumlulukları” yer alıyor. Bu yazıda iki konuyu da sizlerle bir kez daha paylaşmak istedim.

Continue reading

Tanı Hataları (Diagnostic Errors): Önemli Bir Hasta Güvenliği Sorunu

DSCN2643_2

Bir hastanın sağlık yolculuğu “tanı koyma” veya “tanı alma” ile başlar. Yapılan çalışmaların sonuçları, konulan her 10 tanıdan 1’inin yanlış olduğunu, geç konulduğunu veya “atlandığını” göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde “tanı hataları” nedeni ile yılda 40,000-80,000 hastanın öldüğü ileri sürülmektedir. Bu nedenlerden dolayı “National Patient Safety Foundation” (Ulusal Hasta Güvenjiği Vakfı) (NPSF)ve “Society to Improve Diagnosis in Medicine” (Tıpda Tanı Koymayı İyileştirme Derneği) (SIDM) bir araya gelerek, “Hasta Güvenliği Haftası” (2-8 Mart 2014) için “Tanı Hataları”nı haftanın konusu olarak seçti. Amaç, klinisyenleri, sağlık sistemlerini, hasta ve tüketicileri konu ile ilgili bilgilendirmek ve bu konuya daha fazla önem vermelerini sağlamak!

Continue reading

Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme: Kontrol Listelerinin (Checklists) Yeri

Son yıllarda, sağlık çalışanları, tıbbi uygulama hatalarını en aza indirgemek, hasta güvenliğini arttırmak ve sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi iyileştirebilmek amaçları ile değişik yöntemleri kullanmaktadırlar. Bu yöntemlerden birisi “kontrol listeleri”dir. Atul Gawande’nin “The Checklist Manifesto” adlı kitabında, değişik sektörlerde ve sağlık hizmet sunumunda kontrol listelerinin olumlu etkileri analiz edilmiştir (Gawande, 2010). Continue reading

Hasta Güvenliği Farkındalık Haftası: 3-9 Mart 2013

Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı (National Patient Safety Foundation) her yıl Mart ayının ilk haftasını hasta güvenliği farkındalık haftası olarak tanımlamıştır. Bu hafta süresince hasta güvenliği konusunda hem sağlık çalışanlarına hem de hasta, hasta yakını ve toplumun tüm üyelerine bilgi verilmektedir.

Continue reading

Hastaneniz Ne Kadar Güvenli? (Hasta Güvenliği ve Kalite)

Amerika Birleşik Devletleri’nde her gün yaklaşık 400 kişinin tıbbi uygulama hatası nedeni ile hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bu bir “sessiz epidemi” olarak tanımlanmaktadır. Konu ile ilgili son aylarda iki önemli çalışma yayınlandı. Bunları sizlerle paylaşma ve konunun önemini bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duydum.

Continue reading